امروز: Wed 15 Jul 2020 برابر با 15 July 2020

 

تقویم آموزشی

  • Friday, 27 May 2011

 

 

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی،نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 (981) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد
 انتخاب واحد 98.6.12 الی 98.6.21
حذف و اضافه 98.7.15 الی 98.7.18
حذف اضطراری 98.3.10
شروع کلاسها 98.6.23الی 98.10.12
امتحانات  98.10.21 الی 98.11.3
اعلام نمرات 98.10.15
شروع اعتراض به نمره 98.10.15 

************************************************************

 

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی،نیمسال  دوم سال تحصیلی 98-97 (972) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد
 انتخاب واحد 97.11.16 الی 97.11.23
حذف و اضافه 97.12.17 الی 97.12.19
حذف اضطراری 98.3.10
شروع کلاسها 97.11.27الی 98.3.10
امتحانات  98.3.25
اعلام نمرات 98.3.10
شروع اعتراض به نمره 98.03.10

 

*********************************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی،نیمسال  اول سال تحصیلی 98-97 (971) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد
 انتخاب واحد 97.6.17 الی 97.6.23
حذف و اضافه 97.7.10 الی 97.7.13
حذف اضطراری 97.09.28
شروع کلاسها 97.6.24 الی 97.10.12
امتحانات  97.10.20
اعلام نمرات 97.10.20
شروع اعتراض به نمره 97.10.20

 

 

 

 

اطلاعیه

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی،نیمسال  تابستان 97-96 (963) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

 انتخاب واحد 97.4.24 الی 97.4.25
شروع کلاسها 97.4.28
پایان کلاسها 97.5.25
امتحانات  97.05.28  الی 97.6.1

 

#اطلاعیه
بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی،نیمسال  دوم سال تحصیلی 97-96 (962) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

 انتخاب واحد 96.11.23 الی 96.11.26
حذف و اضافه 96.12.15 الی 96.12.17
حذف اضطراری 97.03.12 الی 97/3/13
شروع کلاسها 96.11.28
پایان کلاسها 97.3.25
امتحانات  97.03.28  الی 97.04.14

 

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی،نیمسال  اول سال تحصیلی 97-96 (961) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

 انتخاب واحد 96.6.19 الی 96.6.21
انتخاب واحد با تاخیر  96.06.22 الی 96.6.23
حذف و اضافه 96.7.10 الی 96.7.12
حذف اضطراری 96.10.09
شروع کلاسها 96.6.25
پایان کلاسها 96.10.15
امتحانات  96.10.16  الی 96.10.30
اعلام نمرات 96.11.2
شروع اعتراض به نمره 96.11.4

 

 

 

 بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی،نیمسال  تابستان سال تحصیلی 96-95 (953) تعیین و تقویم آموزشی،جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

 انتخاب واحد 96.4.10 الی 96.4.12
حذف و اضافه 96.4.18
حذف اضطراری 96.5.21
شروع کلاسها 96.4.17
پایان کلاسها 96.5.27
 امتحانات  96.5.28  الی 96.6.2
اعلام نمرات 96.6.4
شروع اعتراض به نمره 96.6.4
لازم به ذکر است در نیمسال تابستان صرفا دروس عمومی ارائه خواهد شد و سایر دروس درخواستی دانشجویان عزیز در صورت به حد نصاب رسیدن ارایه خواهد شد.

*****************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال  دوم سال تحصیلی 96-95 تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

تقویم آموزشی نیمسال 952

انتخاب واحد 95.11.5 الی 95.11.11

حذف و اضافه 95.12.2 الی 95.12.4

حذف اضطراری 96.3.1 الی 96.3.8

شروع کلاسها 95.11.16

پایان کلاسها 96.3.11

 امتحانات  96.3.16  الی 96.4.1

اعلام نمرات 96.4.2

تاریخ شروع اعتراض به نمره 96.4.2

معرفی کارآموزی95.12.15 الی 95.12.25

 آخرین مهلت تحویل کارآموزی و پروژه 96.3.1

مهلت زمان ثبت درس معرفی به استاد 95.12.2 الی 95.12.10

زمان امتحان معرفی به استاد 95.12.11 الی 95.12.20

 ************************************************************

 

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 96-95 تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

تقویم آموزشی نیمسال 951

 انتخاب واحد 95.6.16 الی 95.6.18

انتخاب واحد با تاخیر95.6.24الی 95.6.25

حذف و اضافه 95.7.12 الی 95.7.14

حذف اضطراری 95.10.4 الی 95.10.9

شروع کلاسها 95.6.20

پایان کلاسها 95.10.10

 امتحانات  95.10.11  الی 95.10.27

اعلام نمرات 95.11.1

تاریخ شروع اعتراض به نمره 95.11.1

 

 ************************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال  تابستان سال تحصیلی 95-94 تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

تقویم آموزشی نیمسال تابستان سال تحصیلی 94.95

 انتخاب واحد 95.3.16 الی 95.3.27

انتخاب واحد با تاخیر95.4.13الی 95.4.15

حذف و اضافه --------

حذف اضطراری 95.5.23 الی 95.5.28

شروع کلاسها 95.4.19

پایان کلاسها 95.5.29

 امتحانات  95.5.30  الی 95.6.4

اعلام نمرات 95.6.13

تاریخ شروع اعتراض به نمره 95.6.13

 

 ************************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال  دوم سال تحصیلی 95-94 تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 94.95

 انتخاب واحد 94.11.6 الی 94.11.15

انتخاب واحد با تاخیر .........

حذف و اضافه 94.12.02 الی 94.12.03

حذف اضطراری 95.3.10 الی 95.3.11

شروع کلاسها 94.11.24

پایان کلاسها 95.3.21

 امتحانات  95.3.29  الی 95.4.10

اعلام نمرات 95.4.15

تاریخ شروع اعتراض به نمره 95.4.15

تاریخ رسیدگی به اعتراضات 95.4.20

 

***************************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال  اول سال تحصیلی 95-94 تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 94.95

 انتخاب واحد 94.6.16 الی 94.6.19

انتخاب واحد با تاخیر .........

حذف و اضافه 94.7.11 الی 94.7.12

حذف اضطراری 94.10.12 الی 94.10.17

شروع کلاسها 94.7.01

پایان کلاسها 94.10.18

 امتحانات  94.10.24  الی 94.11.3

 

********************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال تابستان تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

تقویم آموزشی نیمسال تابستان 93.94

 انتخاب واحد 94.4.8 الی 94.4.11

انتخاب واحد با تاخیر .........

حذف و اضافه ............

شروع کلاسها 94.4.13

پایان کلاسها 94.5.23

شروع امتحانات 94.5.24

پایان امتحانات 94.5.29

 

**************************************************

بموجب مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه شمس تبریزی

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 93-94 تعیین و تقویم آموزشی

جهت اطلاع دانشجویان و دانشگاهیان عزیز اعلام میگردد

انتخاب واحد:30دی ماه و 1و2 بهمن ماه

انتخاب واحد با تأخیر:5و6 بهمن ماه

حذف و اضافه:25و26بهمن ماه

شروع کلاسها:93/11/11

پایان کلاسها:94/03/13

شروع امتحانات:94/03/16

پایان امتحانات:94/03/31

-------------------------------------------


 

Read 12656 times
Rate this item
(12 votes)
Read کد خبر: 91
Login to post comments

آرشیواخبار

ارتباط با مدیریت:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ارزنده ترين مرحله خرد خودشناسي است. امام رضا علیه السلام

حالت های رنگی

 

Joomla! Debug Console